ข้อมูลผลงานวิจัย (RESEARCH INFO)

Infection and colonization of tissues of the aphid Myzus persicae and cassava mealybug Phenacoccus manihoti by the fungus Beauveria bassiana.

สถานภาพผลงาน :งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
ประวัติการพิมพ์
ปีที่พิมพ์ ชื่อหนังสือ
2556 BioControl ปีที่ 58 ฉบับที่ 3 หน้าที่ 379-391
นักวิจัยร่วม
ชื่อนักวิจัยร่วม : อลงกรณ์ อำนวยกาญจนสิน
ชื่อนักวิจัยร่วม : ดุริยะ จันทสิงห์
ชื่อนักวิจัยร่วม : ลิลี่ เอื้อวิไลจิตร
ชื่อนักวิจัยร่วม : ประชุมพร นวลอุไร
ชื่อนักวิจัยร่วม : ไพรัตน์ ปัญญารักกิจ
ชื่อนักวิจัยร่วม : จีรภา ปัญญาศิริ
ชื่อนักวิจัยร่วม : สุภาภรณ์ ชีวะธนรักษ์
ชื่อนักวิจัยร่วม : มรกต ตันติเจริญ
สาขาผลงานวิจัย
ประเภทความเชี่ยวชาญ สาขา
สาขาเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ สาขาเทคโนโลยีชีวภาพด้านการเกษตร

TAG

KEYWORD

สร้างโดย : Warisara Boonma 2563-07-18 19:38:56

แก้ไขล่าสุดโดย : Warisara Boonma 2563-08-15 10:37:52