ข้อมูลผลงานวิจัย (RESEARCH INFO)

Tenellin acts as an iron chelator to prevent iron-generated reactive oxygen species toxicity in the entomopathogenic fungus Beauveria bassiana

สถานภาพผลงาน :งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
ประวัติการพิมพ์
ปีที่พิมพ์ ชื่อหนังสือ
2558 FEMS Microbiol Lett.
นักวิจัยร่วม
ชื่อนักวิจัยร่วม : อลงกรณ์ อำนวยกาญจนสิน
ชื่อนักวิจัยร่วม : ธริดาพร บัวเจริญ
ชื่อนักวิจัยร่วม : ชนิกุล ชูตระกูร
ชื่อนักวิจัยร่วม : จันทิรา ปัญญา
ชื่อนักวิจัยร่วม : จิตติศักดิ์ เสนาจักร์
ชื่อนักวิจัยร่วม : สุภาภรณ์ ชีวะธนรักษ์
ชื่อนักวิจัยร่วม : มรกต ตันติเจริญ
สาขาผลงานวิจัย
ประเภทความเชี่ยวชาญ สาขา
สาขาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ พันธุศาสตร์และอณูชีววิทยา

TAG

KEYWORD

สร้างโดย : Warisara Boonma 2563-07-18 19:41:35

แก้ไขล่าสุดโดย : Warisara Boonma 2563-08-15 10:43:30