ข้อมูลผลงานวิจัย (RESEARCH INFO)

Culture Degeneration in Conidia of Beauveria Bassiana and Virulence Determinants by Proteomics

สถานภาพผลงาน :งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
ประวัติการพิมพ์
ปีที่พิมพ์ ชื่อหนังสือ
2561 Fungal Biology
สาขาผลงานวิจัย
ประเภทความเชี่ยวชาญ สาขา
สาขาเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ สาขาเทคโนโลยีชีวภาพด้านการเกษตร

TAG

KEYWORD

สร้างโดย : Warisara Boonma 2563-07-18 19:51:50

แก้ไขล่าสุดโดย : -