ข้อมูลผลงานวิจัย (RESEARCH INFO)

การออกแบบชุดตรวจจับการล้มของผู้สูงอายุแบบอัจฉริยะ ผ่านระบบ Internet of Things (IoT)

ปีที่สิ้นสุดการทำโครงการ :2563 ปีที่เริ่มทำโครงการ :2562 สถานภาพผลงาน :งานวิจัยที่กำลังทำ แหล่งเงินทุน:เงินรายได้คณะ
  • ชื่อผลงานวิจัย : การออกแบบชุดตรวจจับการล้มของผู้สูงอายุแบบอัจฉริยะ ผ่านระบบ Internet of Things (IoT)
  • ชื่อผลงานวิจัย (ภาษาอังกฤษ) : Design of Falling Detection Smart Monitoring System for Elderly using Internet of Things (IoT)
  • ชื่อเจ้าของผลงาน : ผศ.ดร. เกรียงศักดิ์ พรมภักดิ์
  • หน่วยงานเจ้าของผลงาน : มหาวิทยาลัยนเรศวร
สาขาผลงานวิจัย
ประเภทความเชี่ยวชาญ สาขา
สาขาวิทยาศาสตร์กายภาพและคณิตศาสตร์ ด้านฟิสิกส์

TAG

ชุดตรวจจับการล้มของผู้สูงอายุแบบอัจฉริยะ

สร้างโดย : ปภาวรินท์ สุวรรณกาศ 2563-07-31 02:44:50

แก้ไขล่าสุดโดย : ปภาวรินท์ สุวรรณกาศ 2563-08-02 23:03:39