ข้อมูลผลงานวิจัย (RESEARCH INFO)

เครื่องวัดค่าอัดแน่นเม็ดเลือดแดงแบบพกพาที่ใช้เทคนิคการประมวลผลภาพ

ปีที่สิ้นสุดการทำโครงการ :2563 ปีที่เริ่มทำโครงการ :2562 สถานภาพผลงาน :งานวิจัยที่กำลังทำ แหล่งเงินทุน:เงินรายได้คณะ
สาขาผลงานวิจัย
ประเภทความเชี่ยวชาญ สาขา
สาขาวิทยาศาสตร์กายภาพและคณิตศาสตร์ ด้านฟิสิกส์

TAG

เครื่องวัดค่าอัดแน่นเม็ดเลือดแดง

สร้างโดย : ปภาวรินท์ สุวรรณกาศ 2563-07-31 02:44:50

แก้ไขล่าสุดโดย : ปภาวรินท์ สุวรรณกาศ 2563-08-02 23:04:46