ข้อมูลผลงานวิจัย (RESEARCH INFO)

ผลกระทบของลักษณะไม่ใช่นิวโทเนียนของเลือดในการนำส่งอนุภาคนาโนแม่เหล็กในหลอดเลือดหลายสาขา

ปีที่สิ้นสุดการทำโครงการ :2563 ปีที่เริ่มทำโครงการ :2563 สถานภาพผลงาน :งานวิจัยที่กำลังทำ แหล่งเงินทุน:เงินรายได้คณะ
  • ชื่อผลงานวิจัย : ผลกระทบของลักษณะไม่ใช่นิวโทเนียนของเลือดในการนำส่งอนุภาคนาโนแม่เหล็กในหลอดเลือดหลายสาขา
  • ชื่อผลงานวิจัย (ภาษาอังกฤษ) : Effect of non-Newtonian characteristics of blood on magnetic nanoparticles delivery in a bifurcation vessel
  • ชื่อเจ้าของผลงาน : ดร เกศวลี ยงรัมย์
  • หน่วยงานเจ้าของผลงาน : มหาวิทยาลัยนเรศวร
สาขาผลงานวิจัย
ประเภทความเชี่ยวชาญ สาขา
สาขาวิทยาศาสตร์กายภาพและคณิตศาสตร์ ด้านฟิสิกส์

TAG

นิวโทเนียนของเลือด

สร้างโดย : ปภาวรินท์ สุวรรณกาศ 2563-07-31 02:44:50

แก้ไขล่าสุดโดย : ปภาวรินท์ สุวรรณกาศ 2563-08-02 23:05:54