ข้อมูลผลงานวิจัย (RESEARCH INFO)

วิธีการฟอร์เวิร์ดแบคเวิร์ดเพนนัลตี้สำหรับการแก้ปัญหาอินคลูชันแบบทางเดียว

ปีที่สิ้นสุดการทำโครงการ :2563 ปีที่เริ่มทำโครงการ :2562 สถานภาพผลงาน :งานวิจัยที่กำลังทำ แหล่งเงินทุน:เงินรายได้ ม.นเรศวร
  • ชื่อผลงานวิจัย : วิธีการฟอร์เวิร์ดแบคเวิร์ดเพนนัลตี้สำหรับการแก้ปัญหาอินคลูชันแบบทางเดียว
  • ชื่อผลงานวิจัย (ภาษาอังกฤษ) : A new forward-backward penalty scheme for solving monotone Inclusion problems
  • ชื่อเจ้าของผลงาน : ผศ.ดร. เกษมสุข อุงจิตต์ตระกูล
  • หน่วยงานเจ้าของผลงาน : มหาวิทยาลัยนเรศวร
สาขาผลงานวิจัย
ประเภทความเชี่ยวชาญ สาขา
สาขาวิทยาศาสตร์กายภาพและคณิตศาสตร์ ด้านคณิตศาสตร์

TAG

แบคเวิร์ดเพนนัลตี้, ฟอร์เวิร์ด

สร้างโดย : ปภาวรินท์ สุวรรณกาศ 2563-07-31 02:44:50

แก้ไขล่าสุดโดย : ปภาวรินท์ สุวรรณกาศ 2563-08-02 23:07:00