ข้อมูลผลงานวิจัย (RESEARCH INFO)

แบบจำลองการประมาณการลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์และ CO2 หลังจากปิดไดรฟ์ - Thrus

ปีที่สิ้นสุดการทำโครงการ :2552 ปีที่เริ่มทำโครงการ :2552 สถานภาพผลงาน :งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
  • ชื่อผลงานวิจัย : แบบจำลองการประมาณการลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์และ CO2 หลังจากปิดไดรฟ์ - Thrus
  • ชื่อผลงานวิจัย (ภาษาอังกฤษ) : A Model for Estimating Hydrocarbon and CO2 Emission Reductions after Closing Drive-Thrus
  • ชื่อเจ้าของผลงาน : ดร. สุลักษณ์ สุมิตสวรรค์
  • หน่วยงานเจ้าของผลงาน : มหาวิทยาลัยพะเยา
สาขาผลงานวิจัย
ประเภทความเชี่ยวชาญ สาขา
สาขาวิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม

TAG

มหาวิทยาลัยพะเยา

KEYWORD

สร้างโดย : สันธิวัฒน์ พิทักษ์พล 2556-01-02 15:33:13

แก้ไขล่าสุดโดย : กัญญาณัฐ สุวรรโณ 2562-03-08 10:46:25