ข้อมูลผลงานวิจัย (RESEARCH INFO)

Effect of ZnO Concentration on the Diameter of Electrospun Fibers from Poly(Vinyl Alcohol) Composited with ZnO Nanoparticles

ปีที่สิ้นสุดการทำโครงการ :2560 ปีที่เริ่มทำโครงการ :2559 สถานภาพผลงาน :งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ แหล่งเงินทุน:มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา
  • ชื่อผลงานวิจัย : Effect of ZnO Concentration on the Diameter of Electrospun Fibers from Poly(Vinyl Alcohol) Composited with ZnO Nanoparticles
  • ชื่อผลงานวิจัย (ภาษาอังกฤษ) : Effect of ZnO Concentration on the Diameter of Electrospun Fibers from Poly(Vinyl Alcohol) Composited with ZnO Nanoparticles
  • ชื่อเจ้าของผลงาน : ผศ.ดร. อำนวย วัฒนกรสิริ
  • หน่วยงานเจ้าของผลงาน : ไม่ระบุ
สาขาผลงานวิจัย
ประเภทความเชี่ยวชาญ สาขา
สาขาอุตสาหกรรมเกษตร ด้านพอลิเมอร์ชีวภาพ

TAG

KEYWORD

สร้างโดย : อำนวย วัฒนกรสิริ 2563-09-16 10:15:08

แก้ไขล่าสุดโดย : -