ข้อมูลผลงานวิจัย (RESEARCH INFO)

Effects of crosslinking degree of poly(vinyl alcohol) hydrogel in aqueous solution: kinetics and mechanism of copper(II) adsorption

ปีที่สิ้นสุดการทำโครงการ :2556 ปีที่เริ่มทำโครงการ :2556 สถานภาพผลงาน :งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ แหล่งเงินทุน:มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา
  • ชื่อผลงานวิจัย : Effects of crosslinking degree of poly(vinyl alcohol) hydrogel in aqueous solution: kinetics and mechanism of copper(II) adsorption
  • ชื่อผลงานวิจัย (ภาษาอังกฤษ) : Effects of crosslinking degree of poly(vinyl alcohol) hydrogel in aqueous solution: kinetics and mechanism of copper(II) adsorption
  • ชื่อเจ้าของผลงาน : ผศ.ดร. อำนวย วัฒนกรสิริ
  • หน่วยงานเจ้าของผลงาน : ไม่ระบุ
สาขาผลงานวิจัย
ประเภทความเชี่ยวชาญ สาขา
สาขาอุตสาหกรรมเกษตร ด้านพอลิเมอร์ชีวภาพ

TAG

KEYWORD

สร้างโดย : อำนวย วัฒนกรสิริ 2563-09-16 10:20:18

แก้ไขล่าสุดโดย : -