ข้อมูลผลงานวิจัย (RESEARCH INFO)

Mechanical Properties of Biocomposite Films Based on Poly(Lactic Acid) Reinforced with Cellulose Fibers

ปีที่สิ้นสุดการทำโครงการ :2560 ปีที่เริ่มทำโครงการ :2560 สถานภาพผลงาน :งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ แหล่งเงินทุน:มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา
  • ชื่อผลงานวิจัย : Mechanical Properties of Biocomposite Films Based on Poly(Lactic Acid) Reinforced with Cellulose Fibers
  • ชื่อผลงานวิจัย (ภาษาอังกฤษ) : Mechanical Properties of Biocomposite Films Based on Poly(Lactic Acid) Reinforced with Cellulose Fibers
  • ชื่อเจ้าของผลงาน : ผศ.ดร. อำนวย วัฒนกรสิริ
  • หน่วยงานเจ้าของผลงาน : ไม่ระบุ
สาขาผลงานวิจัย
ประเภทความเชี่ยวชาญ สาขา
สาขาอุตสาหกรรมเกษตร ด้านพอลิเมอร์ชีวภาพ

TAG

KEYWORD

สร้างโดย : อำนวย วัฒนกรสิริ 2563-09-16 10:23:36

แก้ไขล่าสุดโดย : -