ข้อมูลผลงานวิจัย (RESEARCH INFO)

Kinetics and mechanism of adsorptive removal of copper from aqueous solution with poly(vinyl alcohol) hydrogel

ปีที่สิ้นสุดการทำโครงการ :2556 ปีที่เริ่มทำโครงการ :2555 สถานภาพผลงาน :งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ แหล่งเงินทุน:มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา
  • ชื่อผลงานวิจัย : Kinetics and mechanism of adsorptive removal of copper from aqueous solution with poly(vinyl alcohol) hydrogel
  • ชื่อผลงานวิจัย (ภาษาอังกฤษ) : Kinetics and mechanism of adsorptive removal of copper from aqueous solution with poly(vinyl alcohol) hydrogel
  • ชื่อเจ้าของผลงาน : ผศ.ดร. อำนวย วัฒนกรสิริ
  • หน่วยงานเจ้าของผลงาน : ไม่ระบุ
สาขาผลงานวิจัย
ประเภทความเชี่ยวชาญ สาขา
สาขาอุตสาหกรรมเกษตร ด้านพอลิเมอร์ชีวภาพ

TAG

KEYWORD

สร้างโดย : อำนวย วัฒนกรสิริ 2563-09-16 10:27:06

แก้ไขล่าสุดโดย : -