ข้อมูลผลงานวิจัย (RESEARCH INFO)

การเพิ่มมูลค่าข้าวพื้นเมืองจังหวัดสุรินทร์โดยการผลิตเป็นข้าวกล้องงอกและน้ำข้าวกล้องงอก

ปีที่สิ้นสุดการทำโครงการ :2555 ปีที่เริ่มทำโครงการ :2554 สถานภาพผลงาน :งานวิจัยที่ทำสำเร็จ แหล่งเงินทุน:สำนักบริหารโครงการวิจัยในอุดมศึกษา และพัฒนามหาวิทยาลัยแห่งชาติ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
  • ชื่อผลงานวิจัย : การเพิ่มมูลค่าข้าวพื้นเมืองจังหวัดสุรินทร์โดยการผลิตเป็นข้าวกล้องงอกและน้ำข้าวกล้องงอก
  • ชื่อผลงานวิจัย (ภาษาอังกฤษ) : Economic value added of local rice (Oryza sativa Linn.) of Surin province by germinated brown rice and germinated brown rice drink
  • ชื่อเจ้าของผลงาน : ผศ.ดร. ภัทราภรณ์ แก้วกูล
  • หน่วยงานเจ้าของผลงาน : มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
นักวิจัยร่วม
ชื่อนักวิจัยร่วม : ประวีณา มณีรัตนรุ่งโรจน์
ชื่อนักวิจัยร่วม : วรรธนะชัย ปฐมสิริวงศ์
ชื่อนักวิจัยร่วม : ประดับ เรียนประยูร
สาขาผลงานวิจัย
ประเภทความเชี่ยวชาญ สาขา
สาขาอุตสาหกรรมเกษตร ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
สาขาอุตสาหกรรมเกษตร ด้านพัฒนาผลิตภัณฑ์
สาขาอุตสาหกรรมเกษตร ด้านวิชาอาหารและโภชนาการ
แหล่งข้อมูลทางเว็บไซต์
แหล่งข้อมูล ลิ้งอ้างอิง
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์http://srruir.srru.ac.th:...

TAG

KEYWORD

สร้างโดย : ภัทราภรณ์ แก้วกูล 2563-09-16 10:28:44

แก้ไขล่าสุดโดย : -