ข้อมูลผลงานวิจัย (RESEARCH INFO)

การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมของชุมชนในการพัฒนารูปแบบการฟื้นฟูและการอนุรักษ์ทรัพยากรประมง: กรณีศึกษาทรัพยากรปูทะเล เขตอำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี

ปีที่สิ้นสุดการทำโครงการ :2559 ปีที่เริ่มทำโครงการ :2558 สถานภาพผลงาน :งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ แหล่งเงินทุน:สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
  • ชื่อผลงานวิจัย : การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมของชุมชนในการพัฒนารูปแบบการฟื้นฟูและการอนุรักษ์ทรัพยากรประมง: กรณีศึกษาทรัพยากรปูทะเล เขตอำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี
  • ชื่อผลงานวิจัย (ภาษาอังกฤษ) : Participatory Action Research for Pattern Development of Restoration and Conservation in Fisheries Resource: a Case Study of Scylla spp. at Klung District, Chanthaburi Province
  • ชื่อเจ้าของผลงาน : ผศ.ดร. อำนวย วัฒนกรสิริ
  • หน่วยงานเจ้าของผลงาน : มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
สาขาผลงานวิจัย
ประเภทความเชี่ยวชาญ สาขา
สาขาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ ชีววิทยาสิ่งแวดล้อมและการอนุรักษ์

TAG

KEYWORD

สร้างโดย : อำนวย วัฒนกรสิริ 2563-09-16 10:33:50

แก้ไขล่าสุดโดย : -