ข้อมูลผลงานวิจัย (RESEARCH INFO)

Echinostoma revolutum in Domestic Chickens: Developmental Larval Stages and Fecundity of an Intestinal Trematode

ปีที่สิ้นสุดการทำโครงการ :2557 ปีที่เริ่มทำโครงการ :2552 สถานภาพผลงาน :งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ แหล่งเงินทุน:The Royal Golden Jubilee Ph.D. scholarship program (Grant No. PHD/0293/2550)
ประวัติการพิมพ์
ปีที่พิมพ์ ชื่อหนังสือ
2559 Journal of Mahanakorn Veterinary Medicine, 11(2), 69-78.
สาขาผลงานวิจัย
ประเภทความเชี่ยวชาญ สาขา
สาขาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ ทางชีววิทยา
แหล่งข้อมูลทางเว็บไซต์
แหล่งข้อมูล ลิ้งอ้างอิง
tci-thaijohttp://https://li01.tci-t...

TAG

KEYWORD

สร้างโดย : น้ำทิพย์ เรืองดี 2563-10-16 15:04:29

แก้ไขล่าสุดโดย : -