ข้อมูลผลงานวิจัย (RESEARCH INFO)

การพัฒนาผลิตภัณฑ์สับปะรดภูแลตัดแต่งสดพร้อมบริโภค บ้านโป่งพระบาท ตำบลบ้านดู่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย

ปีที่สิ้นสุดการทำโครงการ :2559 ปีที่เริ่มทำโครงการ :2558 สถานภาพผลงาน :งานวิจัยที่ทำสำเร็จ แหล่งเงินทุน:สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)
สาขาผลงานวิจัย
ประเภทความเชี่ยวชาญ สาขา
สาขาอุตสาหกรรมเกษตร ด้านเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร

TAG

KEYWORD

สร้างโดย : น้ำทิพย์ เรืองดี 2563-10-16 15:17:26

แก้ไขล่าสุดโดย : -