ข้อมูลผลงานวิจัย (RESEARCH INFO)

การพัฒนาผลิตภัณฑ์และประเมินอายุการเก็บรักษากราโนล่าจากวัตถุดิบท้องถิ่นในจังหวัดเชียงราย

ปีที่สิ้นสุดการทำโครงการ :2561 ปีที่เริ่มทำโครงการ :2560 สถานภาพผลงาน :งานวิจัยที่ทำสำเร็จ แหล่งเงินทุน:สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)
สาขาผลงานวิจัย
ประเภทความเชี่ยวชาญ สาขา
สาขาอุตสาหกรรมเกษตร ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
สาขาอุตสาหกรรมเกษตร ด้านพัฒนาผลิตภัณฑ์

TAG

KEYWORD

สร้างโดย : น้ำทิพย์ เรืองดี 2563-10-16 15:19:19

แก้ไขล่าสุดโดย : -