ข้อมูลผลงานวิจัย (RESEARCH INFO)

ศักยภาพและการพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพจากไผ่เพื่อความยั่งยืนของบ้านป่าซางวิวัฒน์

ปีที่สิ้นสุดการทำโครงการ :2561 ปีที่เริ่มทำโครงการ :2560 สถานภาพผลงาน :งานวิจัยที่ทำสำเร็จ แหล่งเงินทุน:มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
สาขาผลงานวิจัย
ประเภทความเชี่ยวชาญ สาขา
สาขาอุตสาหกรรมเกษตร ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
สาขาอุตสาหกรรมเกษตร ด้านพัฒนาผลิตภัณฑ์

TAG

KEYWORD

สร้างโดย : น้ำทิพย์ เรืองดี 2563-10-16 15:21:21

แก้ไขล่าสุดโดย : -