ข้อมูลผลงานวิจัย (RESEARCH INFO)

การพัฒนามาตรฐานการผลิตและการสร้างมูลค่าเพิ่มผลิตภัณฑ์ข้าวขาวดอกมะลิ 105 ของวิสาหกิจชุมชนในจังหวัดเชียงราย

ปีที่สิ้นสุดการทำโครงการ :2562 ปีที่เริ่มทำโครงการ :2561 สถานภาพผลงาน :งานวิจัยที่ทำสำเร็จ แหล่งเงินทุน:มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
สาขาผลงานวิจัย
ประเภทความเชี่ยวชาญ สาขา
สาขาอุตสาหกรรมเกษตร ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
สาขาอุตสาหกรรมเกษตร ด้านมาตรฐานการควบคุมคุณภาพอาหารและโรงงาน

TAG

KEYWORD

สร้างโดย : น้ำทิพย์ เรืองดี 2563-10-16 15:22:56

แก้ไขล่าสุดโดย : -