ข้อมูลผลงานวิจัย (RESEARCH INFO)

การพัฒนาภูมิปัญญาจากข้าวสายพันธุ์ดั้งเดิมของกลุ่มชาติพันธุ์ขมุสู่เชิงพาณิชย์

ปีที่สิ้นสุดการทำโครงการ :2562 ปีที่เริ่มทำโครงการ :2561 สถานภาพผลงาน :งานวิจัยที่ทำสำเร็จ แหล่งเงินทุน:มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
สาขาผลงานวิจัย
ประเภทความเชี่ยวชาญ สาขา
สาขาอุตสาหกรรมเกษตร ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
สาขาอุตสาหกรรมเกษตร ด้านพัฒนาผลิตภัณฑ์

TAG

KEYWORD

สร้างโดย : น้ำทิพย์ เรืองดี 2563-10-16 15:26:15

แก้ไขล่าสุดโดย : -