ข้อมูลผลงานวิจัย (RESEARCH INFO)

การศึกษาเปรียบเทียบอัตราการเติมออกซิเจนสู่ถังปฏิกรณ์ในระบบเติมอากาศโดยหัวจ่ายอากาศต่างชนิด

ปีที่สิ้นสุดการทำโครงการ :2564 ปีที่เริ่มทำโครงการ :2563 สถานภาพผลงาน :งานวิจัยที่กำลังทำ
  • ชื่อผลงานวิจัย : การศึกษาเปรียบเทียบอัตราการเติมออกซิเจนสู่ถังปฏิกรณ์ในระบบเติมอากาศโดยหัวจ่ายอากาศต่างชนิด
  • ชื่อผลงานวิจัย (ภาษาอังกฤษ) : Optimized aeration procedures with different air-diffusers in Aeration System
  • ชื่อเจ้าของผลงาน : ดร. ปรัตถกร สิทธิสม
  • หน่วยงานเจ้าของผลงาน : มหาวิทยาลัยนเรศวร
สาขาผลงานวิจัย
ประเภทความเชี่ยวชาญ สาขา
สาขาวิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมโยธา

TAG

KEYWORD

สร้างโดย : ปภาวรินท์ สุวรรณกาศ 2563-10-22 08:54:09

แก้ไขล่าสุดโดย : -