ข้อมูลผลงานวิจัย (RESEARCH INFO)

แอพพลิเคชันสำหรับบันทึกและติดตามข้อมูลการดูแลตนเองของผู้ป่วยในกลุ่มโรคมะเร็งหลังจากได้รับยาเคมีบำบัด

ปีที่สิ้นสุดการทำโครงการ :2564 ปีที่เริ่มทำโครงการ :2563 สถานภาพผลงาน :งานวิจัยที่กำลังทำ
  • ชื่อผลงานวิจัย : แอพพลิเคชันสำหรับบันทึกและติดตามข้อมูลการดูแลตนเองของผู้ป่วยในกลุ่มโรคมะเร็งหลังจากได้รับยาเคมีบำบัด
  • ชื่อผลงานวิจัย (ภาษาอังกฤษ) : The application for recording and tracking self-care of cancer patients during chemotherapy treatments
  • ชื่อเจ้าของผลงาน : ดร. เศรษฐา ตั้งค้าวานิช
  • หน่วยงานเจ้าของผลงาน : มหาวิทยาลัยนเรศวร
สาขาผลงานวิจัย
ประเภทความเชี่ยวชาญ สาขา
สาขาวิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมไฟฟ้า
สาขาวิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์

TAG

KEYWORD

สร้างโดย : ปภาวรินท์ สุวรรณกาศ 2563-10-22 08:54:09

แก้ไขล่าสุดโดย : -