ข้อมูลผลงานวิจัย (RESEARCH INFO)

การเปรียบเทียบประสิทธิภาพของสถิติทดสอบความเป็นอิสระภายใต้การแจกแจงของข้อมูลและระดับความสัมพันธ์ที่ต่างกัน

ปีที่สิ้นสุดการทำโครงการ :2563 ปีที่เริ่มทำโครงการ :2562 สถานภาพผลงาน :งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
สาขาผลงานวิจัย
ประเภทความเชี่ยวชาญ สาขา
สาขาวิทยาศาสตร์กายภาพและคณิตศาสตร์ ด้านสถิติ
แหล่งข้อมูลทางเว็บไซต์
แหล่งข้อมูล ลิ้งอ้างอิง
rmutlhttp://sat.nan.rmutl.ac.t...

TAG

กำลังการทดสอบ, ความผิดพลาดแบบที่ 1, สถิติทดสอบความเป็นอิสระ

KEYWORD

สร้างโดย : ดอน วิละคำ 2563-10-22 10:29:34

แก้ไขล่าสุดโดย : ดอน วิละคำ 2563-10-26 11:11:02