ข้อมูลผลงานวิจัย (RESEARCH INFO)

โมเดลจำแนกกลุ่มอาจารย์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาที่มีผลิตภาพการวิจัยสูงและต่ำ

ปีที่สิ้นสุดการทำโครงการ :2558 ปีที่เริ่มทำโครงการ :2557 สถานภาพผลงาน :งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
สาขาผลงานวิจัย
ประเภทความเชี่ยวชาญ สาขา
สาขาวิทยาศาสตร์กายภาพและคณิตศาสตร์ ด้านสถิติ
แหล่งข้อมูลทางเว็บไซต์
แหล่งข้อมูล ลิ้งอ้างอิง
rmutlhttp://sat.nan.rmutl.ac.t...

TAG

ผลิตภาพการวิจัย, โมเดลจำแนกกลุ่ม

KEYWORD

สร้างโดย : ดอน วิละคำ 2563-10-22 11:43:55

แก้ไขล่าสุดโดย : ดอน วิละคำ 2563-10-26 13:08:18