ข้อมูลผลงานวิจัย (RESEARCH INFO)

การส่งเสริมเส้นทางการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมจากอำเภอเมืองถึงอำเภอแม่สอด จังหวัดตาก ผ่านเทคโนโลยีภาพเสมือน

ปีที่สิ้นสุดการทำโครงการ :2563 ปีที่เริ่มทำโครงการ :2562 สถานภาพผลงาน :งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ แหล่งเงินทุน:มทร ล้านนาตาก
ประวัติการพิมพ์
ปีที่พิมพ์ ชื่อหนังสือ
2563 วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.สุวรรณภูมิ
สาขาผลงานวิจัย
ประเภทความเชี่ยวชาญ สาขา
สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์
สาขาบริหารธุรกิจ สาขาระบบสารสนเทศ
แหล่งข้อมูลทางเว็บไซต์
แหล่งข้อมูล ลิ้งอ้างอิง
วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.สุวรรณภูมิhttp://www.st.rmutsb.ac.t...

สร้างโดย : จักรพันธ์ วงศ์ฤกษ์ดี 2563-10-22 21:12:45

แก้ไขล่าสุดโดย : -