ข้อมูลผลงานวิจัย (RESEARCH INFO)

การประยุกต์ใช้เครื่องปรับอากาศเก่าสำหรับอบแห้งผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร

สถานภาพผลงาน :งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
  • ชื่อผลงานวิจัย : การประยุกต์ใช้เครื่องปรับอากาศเก่าสำหรับอบแห้งผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร
  • ชื่อผลงานวิจัย (ภาษาอังกฤษ) : The Application of Old Air Conditioner for Agricultural Product Drying
  • ชื่อเจ้าของผลงาน : ผศ.ดร. นพรัตน์ เกตุขาว
  • หน่วยงานเจ้าของผลงาน : มหาวิทยาลัยพะเยา
ประวัติการพิมพ์
ปีที่พิมพ์ ชื่อหนังสือ
2563 การประชุมวิชาการระดับชาติ พะเยาวิจัย 9 (Proceedings)
สาขาผลงานวิจัย
ประเภทความเชี่ยวชาญ สาขา
สาขาวิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมเครื่องกล
แหล่งข้อมูลทางเว็บไซต์
แหล่งข้อมูล ลิ้งอ้างอิง
โครงการประชุมวิชาทางวิชาการพะเยาวิจัย ครั้งที่ 9http://www.prc.up.ac.th/F...

TAG

เครื่องปรับอากาศ, เครื่องอบแห้ง, ปั้มความร้อน

KEYWORD

สร้างโดย : กานต์พิชชา ปัญญา 2563-11-18 10:01:08

แก้ไขล่าสุดโดย : -