ข้อมูลผลงานวิจัย (RESEARCH INFO)

การวิเคราะห์ภาระขีดจำกัดของทรงกระบอกผนังบางที่มีรอยแตกตามแนวเส้นรอบวงรับภาระผสมระหว่างความดัน, โมเมนต์ดัดและแรงบิด

สถานภาพผลงาน :งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
  • ชื่อผลงานวิจัย : การวิเคราะห์ภาระขีดจำกัดของทรงกระบอกผนังบางที่มีรอยแตกตามแนวเส้นรอบวงรับภาระผสมระหว่างความดัน, โมเมนต์ดัดและแรงบิด
  • ชื่อผลงานวิจัย (ภาษาอังกฤษ) : Limit Load Analysis for Thin-Walled Cylinders with Circumferential Cracks Under Combined Pressure, Bending and Torsion
  • ชื่อเจ้าของผลงาน : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุธรรม อรุณ
  • หน่วยงานเจ้าของผลงาน : มหาวิทยาลัยพะเยา
ประวัติการพิมพ์
ปีที่พิมพ์ ชื่อหนังสือ
2563 การประชุมวิชาการระดับชาติ พะเยาวิจัย 9 (Proceedings)
สาขาผลงานวิจัย
ประเภทความเชี่ยวชาญ สาขา
สาขาวิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมเครื่องกล
แหล่งข้อมูลทางเว็บไซต์
แหล่งข้อมูล ลิ้งอ้างอิง
โครงการประชุมวิชาทางวิชาการพะเยาวิจัย ครั้งที่ 9http://www.prc.up.ac.th/F...

TAG

ไฟไนต์เอลิเมนต์, ภาระขีดจำกัด, วิธีการถอยพหุคูณ

KEYWORD

สร้างโดย : กานต์พิชชา ปัญญา 2563-11-18 11:46:02

แก้ไขล่าสุดโดย : -