ข้อมูลผลงานวิจัย (RESEARCH INFO)

การศึกษาความตระหนักรู้ ความคาดหวัง และพฤติกรรมการใช้ยาปฏิชีวนะ ของผู้ใช้บริการร้ายยาในเขตเทศบาลเมืองแสนสุข จังหวัดชลบุรี

สถานภาพผลงาน :งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
  • ชื่อผลงานวิจัย : การศึกษาความตระหนักรู้ ความคาดหวัง และพฤติกรรมการใช้ยาปฏิชีวนะ ของผู้ใช้บริการร้ายยาในเขตเทศบาลเมืองแสนสุข จังหวัดชลบุรี
  • ชื่อผลงานวิจัย (ภาษาอังกฤษ) : -
  • ชื่อเจ้าของผลงาน : ภญ.ดร. ชามิภา ภาณุดุลกิตติ
  • หน่วยงานเจ้าของผลงาน : มหาวิทยาลัยบูรพา
ประวัติการพิมพ์
ปีที่พิมพ์ ชื่อหนังสือ
2563 วารสารสาธารณสุข มหาวิทยาล ัยบูรพา
สาขาผลงานวิจัย
ประเภทความเชี่ยวชาญ สาขา
สาขาวิทยาศาสตร์เคมีและเภสัชศาสตร์ อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
แหล่งข้อมูลทางเว็บไซต์
แหล่งข้อมูล ลิ้งอ้างอิง
วารสารสาธารณสุข มหาวิทยาล ัยบูรพาhttp://https://he02.tci-t...

TAG

ความตระหนักรู้, ความคาดหวัง, พฤติกรรมการใช้ยาปฏิชีวนะ

สร้างโดย : ปริยาภา เกตุกูล 2563-11-18 14:59:43

แก้ไขล่าสุดโดย : -