ข้อมูลผลงานวิจัย (RESEARCH INFO)

The use of a volatile anesthetic regimen protects against acute normovolemic hemodilution induced myocardial depression in patients with coronary artery disease.

ปีที่เริ่มทำโครงการ :2009 สถานภาพผลงาน :งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
  • ชื่อผลงานวิจัย : The use of a volatile anesthetic regimen protects against acute normovolemic hemodilution induced myocardial depression in patients with coronary artery disease.
  • ชื่อผลงานวิจัย (ภาษาอังกฤษ) : The use of a volatile anesthetic regimen protects against acute normovolemic hemodilution induced myocardial depression in patients with coronary artery disease.
  • ชื่อเจ้าของผลงาน : รศ.ดร.นพ. สุรพงษ์ หล่อสมฤดี
  • หน่วยงานเจ้าของผลงาน : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
สาขาผลงานวิจัย
ประเภทความเชี่ยวชาญ สาขา
สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์ สาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

TAG

KEYWORD

สร้างโดย : รัตติกาล อยู่สุภาพ 2564-01-14 10:05:30

แก้ไขล่าสุดโดย : -