ข้อมูลผลงานวิจัย (RESEARCH INFO)

Predictive ability of published population pharmacokinetic models of valproic acid in Thai manic patients

สถานภาพผลงาน :งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
  • ชื่อผลงานวิจัย : Predictive ability of published population pharmacokinetic models of valproic acid in Thai manic patients
  • ชื่อผลงานวิจัย (ภาษาอังกฤษ) : Predictive ability of published population pharmacokinetic models of valproic acid in Thai manic patients
  • ชื่อเจ้าของผลงาน : ดร. ณัฐวุฒิ ลีลากนก
  • หน่วยงานเจ้าของผลงาน : มหาวิทยาลัยบูรพา
ประวัติการพิมพ์
ปีที่พิมพ์ ชื่อหนังสือ
2564 journal of clinical Pharmacy and Therapeutics
2564 journal of clinical Pharmacy and Therapeutics
สาขาผลงานวิจัย
ประเภทความเชี่ยวชาญ สาขา
สาขาวิทยาศาสตร์เคมีและเภสัชศาสตร์ อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
แหล่งข้อมูลทางเว็บไซต์
แหล่งข้อมูล ลิ้งอ้างอิง
journal of clinical Pharmacy and Therapeuticshttp://https://onlinelibr...

TAG

KEYWORD

สร้างโดย : ปริยาภา เกตุกูล 2564-01-28 12:53:22

แก้ไขล่าสุดโดย : -