ข้อมูลผลงานวิจัย (RESEARCH INFO)

การออกแบบเฟอร์นิเจอร์สาธารณะ สำหรับสวนสาธารณะเกาะลอย ชุมชนเกาะลอย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย

ปีที่สิ้นสุดการทำโครงการ :2561 ปีที่เริ่มทำโครงการ :2560 สถานภาพผลงาน :งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
  • ชื่อผลงานวิจัย : การออกแบบเฟอร์นิเจอร์สาธารณะ สำหรับสวนสาธารณะเกาะลอย ชุมชนเกาะลอย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย
  • ชื่อผลงานวิจัย (ภาษาอังกฤษ) : Public Furniture Design for Koh Loi Public Park, Koh Loi Community, Muang Chiang Rai District, Chiang Rai Province
  • ชื่อเจ้าของผลงาน : อาจารย์ อนุพงษ์ สมพฤกษ์
  • หน่วยงานเจ้าของผลงาน : มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
นักวิจัยร่วม
ชื่อนักวิจัยร่วม : รัชนี ลือดารา
สาขาผลงานวิจัย
ประเภทความเชี่ยวชาญ สาขา
สาขาสถาปัตยกรรมและการออกแบบ การออกแบบอุตสาหกรรม (Industrial Design)
แหล่งข้อมูลทางเว็บไซต์
แหล่งข้อมูล ลิ้งอ้างอิง
การประชุมวิชาการระดับชาติ ราชภัฏเลยวิชาการ ครั้งที่ 5 ประจำปี 2562http://conference2019.res...

TAG

เฟอร์นิเจอร์สาธารณะ, สวนสาธารณะเกาะลอย

สร้างโดย : น้ำทิพย์ เรืองดี 2564-02-23 15:42:08

แก้ไขล่าสุดโดย : -