ข้อมูลผลงานวิจัย (RESEARCH INFO)

การศึกษาและพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์ของที่ระลึกประจำจังหวัดมหาสารคามจากผ้าทอพื้นเมือง

ปีที่สิ้นสุดการทำโครงการ :2553 ปีที่เริ่มทำโครงการ :2553 สถานภาพผลงาน :งานวิจัยที่ทำสำเร็จ แหล่งเงินทุน:ทุนวิจัยสิ่งประดิษฐ์
  • ชื่อผลงานวิจัย : การศึกษาและพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์ของที่ระลึกประจำจังหวัดมหาสารคามจากผ้าทอพื้นเมือง
  • ชื่อผลงานวิจัย (ภาษาอังกฤษ) : The study and design development of Mahasarakham's local handicraft and textile souvenir
  • ชื่อเจ้าของผลงาน : อาจารย์ ปาริชาติ ศรีสนาม
  • หน่วยงานเจ้าของผลงาน : มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

TAG

KEYWORD

สร้างโดย : โกวิทย์ กางนอก 2556-02-06 13:20:38

แก้ไขล่าสุดโดย : mosadmin1313 mosadmin1313 2560-05-05 06:56:06