ข้อมูลผลงานวิจัย (RESEARCH INFO)

-

ปีที่สิ้นสุดการทำโครงการ :2550 ปีที่เริ่มทำโครงการ :2550 สถานภาพผลงาน :งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
สาขาผลงานวิจัย
ประเภทความเชี่ยวชาญ สาขา
สาขาวิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม

TAG

มหาวิทยาลัยพะเยา, วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม

KEYWORD

สร้างโดย : สันธิวัฒน์ พิทักษ์พล 2556-01-03 15:07:13

แก้ไขล่าสุดโดย : กัญญาณัฐ สุวรรโณ 2562-03-08 10:24:13