ข้อมูลผลงานวิจัย (RESEARCH INFO)

A Decision Support Tool for Regional Biomass Waste Management and its Application in Regional Australia.

ปีที่สิ้นสุดการทำโครงการ :2550 ปีที่เริ่มทำโครงการ :2550 สถานภาพผลงาน :งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
  • ชื่อผลงานวิจัย : A Decision Support Tool for Regional Biomass Waste Management and its Application in Regional Australia.
  • ชื่อผลงานวิจัย (ภาษาอังกฤษ) : A Decision Support Tool for Regional Biomass Waste Management and its Application in Regional Australia.
  • ชื่อเจ้าของผลงาน : ผศ.ดร. ณภัทร จักรวัฒนา
  • หน่วยงานเจ้าของผลงาน : มหาวิทยาลัยพะเยา
สาขาผลงานวิจัย
ประเภทความเชี่ยวชาญ สาขา
สาขาวิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม

TAG

มหาวิทยาลัยพะเยา, วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม

KEYWORD

สร้างโดย : สันธิวัฒน์ พิทักษ์พล 2556-01-03 15:07:13

แก้ไขล่าสุดโดย : กานต์พิชชา ปัญญา 2562-07-14 17:03:28