ข้อมูลผลงานวิจัย (RESEARCH INFO)

การส่งถ่ายยีนเข้าพืชอัญชัน(Clitoria ternater Linn.)โดยใช้Agrobacterium tumefaciens

ปีที่สิ้นสุดการทำโครงการ :2551 ปีที่เริ่มทำโครงการ :2551 สถานภาพผลงาน :งานวิจัยที่ทำสำเร็จ แหล่งเงินทุน:งบประมาณแผ่นดิน
  • ชื่อผลงานวิจัย : การส่งถ่ายยีนเข้าพืชอัญชัน(Clitoria ternater Linn.)โดยใช้Agrobacterium tumefaciens
  • ชื่อผลงานวิจัย (ภาษาอังกฤษ) : Transfer of genes into butterfly pea (Clitoria ternater Linn.) Using Agrobacterium tumefaciens.
  • ชื่อเจ้าของผลงาน : รศ.ดร. ภพเก้า พุทธรักษ์
  • หน่วยงานเจ้าของผลงาน : มหาวิทยาลัยพะเยา
สาขาผลงานวิจัย
ประเภทความเชี่ยวชาญ สาขา
สาขาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ ทางชีววิทยา

TAG

มหาวิทยาลัยพะเยา

KEYWORD

สร้างโดย : สันธิวัฒน์ พิทักษ์พล 2556-02-06 16:12:00

แก้ไขล่าสุดโดย : ปรียารัตน์ สายยนต์ 2563-04-09 16:07:28