ข้อมูลผลงานวิจัย (RESEARCH INFO)

การส่งถ่ายยีนเข้าพืชอัญชัน(Clitoria ternater Linn.)โดยใช้Agrobacterium tumefaciens

ปีที่สิ้นสุดการทำโครงการ :2551 ปีที่เริ่มทำโครงการ :2551 สถานภาพผลงาน :งานวิจัยที่ทำสำเร็จ แหล่งเงินทุน:งบประมาณแผ่นดิน
  • ชื่อผลงานวิจัย : การส่งถ่ายยีนเข้าพืชอัญชัน(Clitoria ternater Linn.)โดยใช้Agrobacterium tumefaciens
  • ชื่อผลงานวิจัย (ภาษาอังกฤษ) : การส่งถ่ายยีนเข้าพืชอัญชัน(Clitoria ternater Linn.)โดยใช้Agrobacterium tumefaciens
  • ชื่อเจ้าของผลงาน : รศ.ดร. ภพเก้า พุทธรักษ์
  • หน่วยงานเจ้าของผลงาน : มหาวิทยาลัยพะเยา

TAG

KEYWORD

สร้างโดย : สันธิวัฒน์ พิทักษ์พล 2556-02-06 16:12:00

แก้ไขล่าสุดโดย : mosadmin1313 mosadmin1313 2560-05-05 08:50:37