ข้อมูลผลงานวิจัย (RESEARCH INFO)

-

ปีที่สิ้นสุดการทำโครงการ :2550 ปีที่เริ่มทำโครงการ :2550 สถานภาพผลงาน :งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
สาขาผลงานวิจัย
ประเภทความเชี่ยวชาญ สาขา
สาขาเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ ทรัพยากรประมง

TAG

Markers Detected, Sex Specific

KEYWORD

สร้างโดย : สันธิวัฒน์ พิทักษ์พล 2556-02-07 11:23:58

แก้ไขล่าสุดโดย : กัญญาณัฐ สุวรรโณ 2561-09-25 15:07:53