ข้อมูลผลงานวิจัย (RESEARCH INFO)

ความหลากหลายของสาหร่ายและแพลงก์ตอนพืชในแม่น้ำอิง

ปีที่สิ้นสุดการทำโครงการ :2555 ปีที่เริ่มทำโครงการ :2555 สถานภาพผลงาน :งานวิจัยที่กำลังทำ
  • ชื่อผลงานวิจัย : ความหลากหลายของสาหร่ายและแพลงก์ตอนพืชในแม่น้ำอิง
  • ชื่อผลงานวิจัย (ภาษาอังกฤษ) : Diversity of algae and phytoplankton in the Ing River
  • ชื่อเจ้าของผลงาน : ดร. กรทิพย์ กรรณิการ์
  • หน่วยงานเจ้าของผลงาน : มหาวิทยาลัยพะเยา
สาขาผลงานวิจัย
ประเภทความเชี่ยวชาญ สาขา
สาขาเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ ทรัพยากรประมง

TAG

ทรัพยากรประมง, มหาวิทยาลัยพะเะยา

KEYWORD

สร้างโดย : สันธิวัฒน์ พิทักษ์พล 2556-02-07 15:30:51

แก้ไขล่าสุดโดย : กัญญาณัฐ สุวรรโณ 2561-09-26 15:25:42