ข้อมูลผลงานวิจัย (RESEARCH INFO)

-

ปีที่สิ้นสุดการทำโครงการ :2547 ปีที่เริ่มทำโครงการ :2547 สถานภาพผลงาน :งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
สาขาผลงานวิจัย
ประเภทความเชี่ยวชาญ สาขา
สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์ สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์

TAG

มหาวิทยาพะเยา, วิทยาศาสตร์การแพทย์

KEYWORD

สร้างโดย : สันธิวัฒน์ พิทักษ์พล 2556-02-07 15:57:26

แก้ไขล่าสุดโดย : กัญญาณัฐ สุวรรโณ 2561-09-25 09:50:05