ข้อมูลผลงานวิจัย (RESEARCH INFO)

การตรวจสอบการตกตะกอน DEFERIPRONE ของ VITRO DEFERIPRONE IRON (NTBI) ในซีรั่มธาลัสซีเมีย

ปีที่สิ้นสุดการทำโครงการ :2547 ปีที่เริ่มทำโครงการ :2547 สถานภาพผลงาน :งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
  • ชื่อผลงานวิจัย : การตรวจสอบการตกตะกอน DEFERIPRONE ของ VITRO DEFERIPRONE IRON (NTBI) ในซีรั่มธาลัสซีเมีย
  • ชื่อผลงานวิจัย (ภาษาอังกฤษ) : “DETERMINANTS OF IN VITRO DEFERIPRONE CHELATION OF NONTRANSFERRIN BOUND IRON (NTBI) IN THALASSAEMIC SERUM”
  • ชื่อเจ้าของผลงาน : ดร. ชลธิดา เทพหินลัพ
  • หน่วยงานเจ้าของผลงาน : มหาวิทยาลัยพะเยา
สาขาผลงานวิจัย
ประเภทความเชี่ยวชาญ สาขา
สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์ สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์

TAG

มหาวิทยาพะเยา, วิทยาศาสตร์การแพทย์

KEYWORD

สร้างโดย : สันธิวัฒน์ พิทักษ์พล 2556-02-07 15:57:26

แก้ไขล่าสุดโดย : กัญญาณัฐ สุวรรโณ 2562-04-04 15:40:58