ข้อมูลผลงานวิจัย (RESEARCH INFO)

โปรโมเตอร์เนื้องอกใหม่จากน้ำมันเมล็ดของสบู่ดำ curcas L. , Dieter กล้ามเนื้อของ 12-deoxy-16-hydroxyphorbol

ปีที่สิ้นสุดการทำโครงการ :2531 ปีที่เริ่มทำโครงการ :2531 สถานภาพผลงาน :งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
  • ชื่อผลงานวิจัย : โปรโมเตอร์เนื้องอกใหม่จากน้ำมันเมล็ดของสบู่ดำ curcas L. , Dieter กล้ามเนื้อของ 12-deoxy-16-hydroxyphorbol
  • ชื่อผลงานวิจัย (ภาษาอังกฤษ) : A new tumor promoter from the seed oil of Jatropha curcas L., an intramolecular diester of 12-deoxy-16-hydroxyphorbol.
  • ชื่อเจ้าของผลงาน : ศ.เกียรติคุณ ดร. ไมตรี สุทธจิตต์
  • หน่วยงานเจ้าของผลงาน : มหาวิทยาลัยพะเยา
สาขาผลงานวิจัย
ประเภทความเชี่ยวชาญ สาขา
สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์ สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์

TAG

มหาวิทยาลัยพะเยา, วิทยาศาสตร์การแพทย์

KEYWORD

สร้างโดย : สันธิวัฒน์ พิทักษ์พล 2556-01-04 11:17:16

แก้ไขล่าสุดโดย : กัญญาณัฐ สุวรรโณ 2562-03-08 11:16:53