ข้อมูลผลงานวิจัย (RESEARCH INFO)

-

ปีที่สิ้นสุดการทำโครงการ :2531 ปีที่เริ่มทำโครงการ :2531 สถานภาพผลงาน :งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
สาขาผลงานวิจัย
ประเภทความเชี่ยวชาญ สาขา
สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์ สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์

TAG

มหาวิทยาลัยพะเยา, วิทยาศาสตร์การแพทย์

KEYWORD

สร้างโดย : สันธิวัฒน์ พิทักษ์พล 2556-01-04 11:17:16

แก้ไขล่าสุดโดย : กัญญาณัฐ สุวรรโณ 2561-09-25 14:54:24