ข้อมูลผลงานวิจัย (RESEARCH INFO)

การศึกษาเบื้องต้นของการใช้ฟังก์ชั่นจำแนกเซลล์เม็ดเลือดแดงที่มีการกระจายตัวของปริมาณเพื่อจำแนกภาวะโลหิตจางจากการขาดธาตุเหล็กจากลักษณะธาลัสซีเมียในคนไทยภาคใต้

ปีที่สิ้นสุดการทำโครงการ :2550 ปีที่เริ่มทำโครงการ :2550 สถานภาพผลงาน :งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
  • ชื่อผลงานวิจัย : การศึกษาเบื้องต้นของการใช้ฟังก์ชั่นจำแนกเซลล์เม็ดเลือดแดงที่มีการกระจายตัวของปริมาณเพื่อจำแนกภาวะโลหิตจางจากการขาดธาตุเหล็กจากลักษณะธาลัสซีเมียในคนไทยภาคใต้
  • ชื่อผลงานวิจัย (ภาษาอังกฤษ) : A preliminary study of using a red cell discriminant function incorporating volume dispersion for distinguishing iron deficiency anemia from thalassemia traits in Southern Thais
  • ชื่อเจ้าของผลงาน : ผศ.ดร. สิทธิชัย ปัญญาใส
  • หน่วยงานเจ้าของผลงาน : มหาวิทยาลัยพะเยา
สาขาผลงานวิจัย
ประเภทความเชี่ยวชาญ สาขา
สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์ สาขาเทคนิคการแพทย์

TAG

มหาวิทยาลัยพะเยา

KEYWORD

สร้างโดย : สันธิวัฒน์ พิทักษ์พล 2556-02-08 11:58:39

แก้ไขล่าสุดโดย : กัญญาณัฐ สุวรรโณ 2562-03-08 11:43:41