ข้อมูลผลงานวิจัย (RESEARCH INFO)

ความหลากหลายของแพลงก์ตอนสัตว์ในพื้นที่ปกปักพันธุกรรมพืชมหาวิทยาลัยพะเยา

ปีที่สิ้นสุดการทำโครงการ :2555 ปีที่เริ่มทำโครงการ :2555 สถานภาพผลงาน :งานวิจัยที่กำลังทำ
  • ชื่อผลงานวิจัย : ความหลากหลายของแพลงก์ตอนสัตว์ในพื้นที่ปกปักพันธุกรรมพืชมหาวิทยาลัยพะเยา
  • ชื่อผลงานวิจัย (ภาษาอังกฤษ) : ความหลากหลายของแพลงก์ตอนสัตว์ในพื้นที่ปกปักพันธุกรรมพืชมหาวิทยาลัยพะเยา
  • ชื่อเจ้าของผลงาน : ดร. กรทิพย์ กรรณิการ์
  • หน่วยงานเจ้าของผลงาน : มหาวิทยาลัยพะเยา

TAG

KEYWORD

สร้างโดย : สันธิวัฒน์ พิทักษ์พล 2556-02-08 13:40:42

แก้ไขล่าสุดโดย : mosadmin1313 mosadmin1313 2560-05-05 06:43:32