ข้อมูลผลงานวิจัย (RESEARCH INFO)

Anti-microbial properties of clove (Eugenia caryophyllum Bullock and Harrison) aqueous extract against food-borne pathogen bacteria

ปีที่สิ้นสุดการทำโครงการ :2550 ปีที่เริ่มทำโครงการ :2550 สถานภาพผลงาน :งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
ประวัติการพิมพ์
ปีที่พิมพ์ ชื่อหนังสือ
2552 International Journal of Pharmacology Volume 5, Issue 4, 2009, Pages 281-284
สาขาผลงานวิจัย
ประเภทความเชี่ยวชาญ สาขา
สาขาวิทยาศาสตร์เคมีและเภสัชศาสตร์ เคมีวิเคราะห์

TAG

KEYWORD

สร้างโดย : โกวิทย์ กางนอก 2556-02-08 14:38:27

แก้ไขล่าสุดโดย : โกวิทย์ กางนอก 2556-02-08 14:38:27