ข้อมูลผลงานวิจัย (RESEARCH INFO)

การส่งถ่ายยีนเข้าพืชอัญชัญ (Clitoria ternatea Linn.) โดยใช้ Agrobacterium tumefaciens.

ปีที่เริ่มทำโครงการ :2552 สถานภาพผลงาน :งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
  • ชื่อผลงานวิจัย : การส่งถ่ายยีนเข้าพืชอัญชัญ (Clitoria ternatea Linn.) โดยใช้ Agrobacterium tumefaciens.
  • ชื่อผลงานวิจัย (ภาษาอังกฤษ) : การส่งถ่ายยีนเข้าพืชอัญชัญ (Clitoria ternatea Linn.) โดยใช้ Agrobacterium tumefaciens.
  • ชื่อเจ้าของผลงาน : รศ.ดร. ภพเก้า พุทธรักษ์
  • หน่วยงานเจ้าของผลงาน : มหาวิทยาลัยพะเยา

TAG

KEYWORD

สร้างโดย : สันธิวัฒน์ พิทักษ์พล 2556-02-08 14:43:22

แก้ไขล่าสุดโดย : สันธิวัฒน์ พิทักษ์พล 2556-02-08 14:43:22