ข้อมูลผลงานวิจัย (RESEARCH INFO)

การถ่ายฝากยีน DFR เข้าพืชปทุมมา (Curcuma alismatifolia Gagnep) โดยใช้ Agrobacterium tumefaciens

ปีที่เริ่มทำโครงการ :2552 สถานภาพผลงาน :งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
  • ชื่อผลงานวิจัย : การถ่ายฝากยีน DFR เข้าพืชปทุมมา (Curcuma alismatifolia Gagnep) โดยใช้ Agrobacterium tumefaciens
  • ชื่อผลงานวิจัย (ภาษาอังกฤษ) : การถ่ายฝากยีน DFR เข้าพืชปทุมมา (Curcuma alismatifolia Gagnep) โดยใช้ Agrobacterium tumefaciens
  • ชื่อเจ้าของผลงาน : รศ.ดร. ภพเก้า พุทธรักษ์
  • หน่วยงานเจ้าของผลงาน : มหาวิทยาลัยพะเยา

TAG

KEYWORD

สร้างโดย : สันธิวัฒน์ พิทักษ์พล 2556-02-08 14:44:53

แก้ไขล่าสุดโดย : สันธิวัฒน์ พิทักษ์พล 2556-02-08 14:44:53