ข้อมูลผลงานวิจัย (RESEARCH INFO)

การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อปลายยอด และใบอ่อนของมะลิลา.

ปีที่เริ่มทำโครงการ :2553 สถานภาพผลงาน :งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
  • ชื่อผลงานวิจัย : การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อปลายยอด และใบอ่อนของมะลิลา.
  • ชื่อผลงานวิจัย (ภาษาอังกฤษ) : การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อปลายยอด และใบอ่อนของมะลิลา.
  • ชื่อเจ้าของผลงาน : รศ.ดร. ภพเก้า พุทธรักษ์
  • หน่วยงานเจ้าของผลงาน : มหาวิทยาลัยพะเยา

TAG

KEYWORD

สร้างโดย : สันธิวัฒน์ พิทักษ์พล 2556-02-08 14:47:53

แก้ไขล่าสุดโดย : สันธิวัฒน์ พิทักษ์พล 2556-02-08 14:47:53