ข้อมูลผลงานวิจัย (RESEARCH INFO)

ผลของไซโตไคนิน และออกซินต่อการพัฒนาของเนื้อเยื่อใบอ่อนกุหลาบหินในสภาพปลอดเชื้อ

ปีที่สิ้นสุดการทำโครงการ :2545 ปีที่เริ่มทำโครงการ :2545 สถานภาพผลงาน :งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
  • ชื่อผลงานวิจัย : ผลของไซโตไคนิน และออกซินต่อการพัฒนาของเนื้อเยื่อใบอ่อนกุหลาบหินในสภาพปลอดเชื้อ
  • ชื่อผลงานวิจัย (ภาษาอังกฤษ) : The effect of cytokinin And auxin for the development of young leafy stone tissue in sterile conditions
  • ชื่อเจ้าของผลงาน : รศ.ดร. ภพเก้า พุทธรักษ์
  • หน่วยงานเจ้าของผลงาน : มหาวิทยาลัยพะเยา
สาขาผลงานวิจัย
ประเภทความเชี่ยวชาญ สาขา
สาขาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ ทางชีววิทยา

TAG

มหาวิทยาลัยพะเยา

KEYWORD

สร้างโดย : สันธิวัฒน์ พิทักษ์พล 2556-02-08 14:48:43

แก้ไขล่าสุดโดย : กานต์พิชชา ปัญญา 2562-05-29 10:29:48