ข้อมูลผลงานวิจัย (RESEARCH INFO)

การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อใบอ่อนบอนสีในสภาพปลอดเชื้อ.

ปีที่เริ่มทำโครงการ :2545 สถานภาพผลงาน :งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
  • ชื่อผลงานวิจัย : การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อใบอ่อนบอนสีในสภาพปลอดเชื้อ.
  • ชื่อผลงานวิจัย (ภาษาอังกฤษ) : Culture of Bon colored young leaf tissue in aseptic conditions.
  • ชื่อเจ้าของผลงาน : รศ.ดร. ภพเก้า พุทธรักษ์
  • หน่วยงานเจ้าของผลงาน : มหาวิทยาลัยพะเยา
สาขาผลงานวิจัย
ประเภทความเชี่ยวชาญ สาขา
สาขาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ ทางชีววิทยา

TAG

มหาวิทยาลัยพะเยา

KEYWORD

สร้างโดย : สันธิวัฒน์ พิทักษ์พล 2556-02-08 14:49:30

แก้ไขล่าสุดโดย : ปรียารัตน์ สายยนต์ 2563-07-02 14:01:30