ข้อมูลผลงานวิจัย (RESEARCH INFO)

การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อวานสี่ทิศในสภาพปลอดเชื้อ

ปีที่เริ่มทำโครงการ :2545 สถานภาพผลงาน :งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
  • ชื่อผลงานวิจัย : การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อวานสี่ทิศในสภาพปลอดเชื้อ
  • ชื่อผลงานวิจัย (ภาษาอังกฤษ) : การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อวานสี่ทิศในสภาพปลอดเชื้อ
  • ชื่อเจ้าของผลงาน : รศ.ดร. ภพเก้า พุทธรักษ์
  • หน่วยงานเจ้าของผลงาน : มหาวิทยาลัยพะเยา

TAG

KEYWORD

สร้างโดย : สันธิวัฒน์ พิทักษ์พล 2556-02-08 14:50:14

แก้ไขล่าสุดโดย : สันธิวัฒน์ พิทักษ์พล 2556-02-08 14:50:14