ข้อมูลผลงานวิจัย (RESEARCH INFO)

Genetic transformation in Curcuma alismatifolia Gagnep.

ปีที่สิ้นสุดการทำโครงการ :2550 ปีที่เริ่มทำโครงการ :2550 สถานภาพผลงาน :งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
สาขาผลงานวิจัย
ประเภทความเชี่ยวชาญ สาขา
สาขาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ ทางชีววิทยา

TAG

ทางชีววิทยา, มหาวิทยาลัยพะเยา

KEYWORD

สร้างโดย : สันธิวัฒน์ พิทักษ์พล 2556-02-08 14:50:59

แก้ไขล่าสุดโดย : กัญญาณัฐ สุวรรโณ 2561-09-28 11:43:54