ข้อมูลผลงานวิจัย (RESEARCH INFO)

Molecular Cloning of Dihydroflavonal reductase (DFR) and flavonoid 3’-hydroxylase (F3’ H) Gene from from Curcuma. alismatifolia Gagnep and Ascocenda sp.

ปีที่เริ่มทำโครงการ :2552 สถานภาพผลงาน :งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
  • ชื่อผลงานวิจัย : Molecular Cloning of Dihydroflavonal reductase (DFR) and flavonoid 3’-hydroxylase (F3’ H) Gene from from Curcuma. alismatifolia Gagnep and Ascocenda sp.
  • ชื่อผลงานวิจัย (ภาษาอังกฤษ) : Molecular Cloning of Dihydroflavonal reductase (DFR) and flavonoid 3’-hydroxylase (F3’ H) Gene from from Curcuma. alismatifolia Gagnep and Ascocenda sp.
  • ชื่อเจ้าของผลงาน : รศ.ดร. ภพเก้า พุทธรักษ์
  • หน่วยงานเจ้าของผลงาน : มหาวิทยาลัยพะเยา

TAG

KEYWORD

สร้างโดย : สันธิวัฒน์ พิทักษ์พล 2556-02-08 14:53:00

แก้ไขล่าสุดโดย : สันธิวัฒน์ พิทักษ์พล 2556-02-08 14:53:00