ข้อมูลผลงานวิจัย (RESEARCH INFO)

Isolation and Expression Analysis of MYC gene from Butterfly Pea (Clitoria ternatea Linn.)

ปีที่เริ่มทำโครงการ :2551 สถานภาพผลงาน :งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์

TAG

KEYWORD

สร้างโดย : สันธิวัฒน์ พิทักษ์พล 2556-02-08 14:53:44

แก้ไขล่าสุดโดย : สันธิวัฒน์ พิทักษ์พล 2556-02-08 14:53:44